direct naar inhoud van 5.8 Verblijfsfuncties
Plan: Ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied
Status: ontwerp
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0983.SV201201KLAVERTJE4-ON01

5.8 Verblijfsfuncties

Naast het realiseren van een ruimtelijk-economische structuurversterking hebben de drie gemeenten en de provincie de doelstelling ook de kwaliteit van natuur en landschap in het Klavertje 4-gebied te verbeteren (zie paragraaf 4.3). Als bedrijven in het 'buitengebied' van het Klavertje 4 hun bedrijf willen beëindigen, dan kan dit worden gefaciliteerd met een beëindigings- en verplaatsingsregeling. Het toevoegen van economische functies – zoals verblijfsfuncties – wordt in deze regeling mogelijk door de bedrijfsvoering te beëindigen of te verplaatsen naar een beter passende locatie. De nieuwe functie(s) fungeert hierbij als belangrijkste kostendrager en daarmee als stimulans voor zittende ondernemers.


Ontwikkelingsmogelijkheden bestaande verblijfsfuncties

Grofweg zijn momenteel de volgende verblijfsfuncties aanwezig in het gebied:

 • woningen en bedrijfswoningen: verspreid door het gebied, maar vooral geconcentreerd aan de linten;
 • kortdurend verblijf in de recreatieve sfeer;
 • huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten.  


Deze en andere verblijfsfuncties blijven gehandhaafd in de structuurvisie. Bestaande ontwikkelruimte, zoals is vastgelegd in geldende bestemmingsplannen, blijft (in principe) bestaan. Daar waar initiatieven meer ruimte nodig hebben dan het bestemmingsplan toestaat, zal een nadere afweging plaatsvinden op basis van de volgende factoren:

 • landschaps- en omgevingskwaliteit (toepassing van ontwerpprincipes landschapsplan), zie paragraaf 7.1;
 • milieukwaliteit, waarbij het streven is gericht op verbetering;
 • het initiatief moet passen binnen de ambities uit de structuurvisie (duurzaam, agro-gerelateerd, recreatieve functie buitengebied, natuur- en landschapswaarden, economisch perspectief buitengebied).


Toevoeging van verblijfsfuncties

Binnen de werklandschappen is het toevoegen van verblijfsfuncties uit de categorieën woningen en long stay niet mogelijk. Bedrijfswoningen zijn eventueel mogelijk in de klavers 11, 12 en 13. Buiten de werklandschappen en bij voorkeur buiten het beekdal- en mozaïeklandschap kunnen verblijfsfuncties worden toegevoegd, met inachtneming van de volgende beoordelingsaspecten:

 • in het algemeen geldt dat in het Klavertje 4-gebied niet meer woningen/verblijfsfuncties worden toegevoegd dan is afgesproken in het Masterplan, zijnde 150 woningen of 15 ha in de periode tot 2040;
 • initiatieven geven invulling aan het duurzame en innovatieve concept van Greenport Venlo, bij voorkeur agro-gerelateerd;
 • initiatieven zijn gericht op verbetering van de landschaps- en omgevingskwaliteit, zie paragraaf 7.1;
 • initiatieven houden rekening met de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving. Dit geldt ook voor toekomstige bedrijven in de werklandschappen;
 • initiatieven passen binnen de beschikbare milieuruimte (CO2, NOx, etc.);
 • initiatieven passen binnen het gemeentelijke beleid voor wonen, recreatie en toerisme.

Het toevoegen van verblijfsfuncties en de omvang ervan is situatieafhankelijk en betreft maatwerk. De te maken afweging zal in nauw overleg met betreffende gemeente(n) en/of provincie plaatsvinden.


Aanvullende voorwaarden toevoeging (bedrijfs)woningen

Voor het toevoegen van woningen gelden aanvullende beoordelingsaspecten. Aangezien de marktvraag – op basis van vraag-aanbodanalyses uit 2011 – beperkt is en de regio te maken krijgt met bevolkingsstabilisatie, wordt zorgvuldig omgegaan met het toevoegen van woningen. Om verbetering van de landschapskwaliteit te bevorderen, blijft het toevoegen van een (klein) aantal woningen mogelijk. Ook zal er ruimte moeten zijn voor het realiseren van bedrijfswoningen. Vooral vanuit de glastuinbouw- en agribusinesssector bestaat de wens tot het realiseren van een bedrijfswoning. Bebouwingslinten zoals de Sevenumseweg, de Horsterweg en de Rozendaal komen het eerst in beeld als mogelijke locaties voor bedrijfswoningen.


Om voorgaande redenen zijn aan het toevoegen van (bedrijfs)woningen de volgende aanvullende beoordelingsaspecten verbonden:

 • woningbouw is niet projectmatig van aard (bijvoorbeeld uitbreiding van kernen);
 • woningbouw mag niet concurrerend zijn met (doelgroepen van) woningbouwprojecten in de omgeving.

Initiatieven zullen hierop worden beoordeeld. De precieze aard en verschijningsvorm van toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk in te schatten. Om hier op in te kunnen spelen zijn bovenstaande beoordelingsaspecten met opzet enigszins abstract.